Сторінка 1 з 11

1Нарахування амортизації передбачено для погашення вартості об’єктів основних засобів. Поняття амортизації можна розглядати у вузькому та широкому розумінні. У вузькому сенсі амортизація являє собою відсоткове вираз зносу основних засобів. У широкому сенсі амортизація є процесом поступового перенесення вартості основних засобів на вироблені товари (роботи, послуги). Відповідно до Положення з бухгалтерського обліку № 6/01 «Облік основних засобів» строком корисного використання основних засобів є період, протягом якого використання об’єкта основних засобів буде приносити економічні вигоди. Норма амортизаційних відрахувань залежить від строку корисного використання та початкової вартості об’єкта основних засобів.


Первісна вартість

Первісна вартість – це фактичні витрати підприємства на придбання, спорудження та виготовлення об’єкта за мінусом податку на додану вартість. Наприклад, фактичні витрати на придбання об’єкта основних засобів склали 10000 рублів (у тому числі ПДВ 1525,42 ). У цьому випадку первісна вартість дорівнюватиме 8474,58 рублів.
Також до фактичні витрати на придбання, спорудження та виготовлення об’єкта основних засобів можна включати:

  1. Витрати на доставку об’єкта.
  2. Вартість будівельних робіт.
  3. Інформаційні та консультаційні послуги, відносяться до придбання основного засобу.
  4. Митні мита і збори.
  5. Вартість посередницьких послуг.
  6. Інші витрати на придбання, спорудження та виготовлення об’єкта основних засобів.

Способи нарахування амортизації

ПБО 6/01 передбачені наступні способи нарахування амортизації:

  1. Лінійний спосіб.
  2. Спосіб зменшуваного залишку.
  3. Спосіб списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання.
  4. Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

Лінійний спосіб

2 При використанні лінійного способу нарахування амортизації здійснюється виходячи з первісної вартості об’єкта основних засобів на початок звітного періоду та норми амортизації. Норма амортизації залежить від строку корисного використання. Строк корисного використання визначається бухгалтером самостійно при прийнятті основного засобу до обліку.
Норма амортизації розраховується за формулою: 100% / строк корисного використання.
Річна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою:
(Первісна вартість * норма амортизації) / 100%
Відповідно для отримання помісячного суми амортизації отриману річну суму амортизаційних відрахувань слід розділити на 12 місяців.
Наприклад, фактичні витрати на придбання основного засобу за мінусом ПДВ склали 15000 рублів. Бухгалтер визначив строк корисного використання 4 роки.
У відповідності з наведеними даними розрахуємо місячну суму амортизації.
1. Визначення норми амортизації: 100% / 4 = 25%
2. Визначення річної суми амортизації: (15000 * 25%) / 100% = 3750
3. Визначення місячної суми амортизації: 3750/12 = 312,50.

Спосіб зменшуваного залишку

3 При використанні способу зменшуваного залишку нарахування амортизації проводиться виходячи із залишкової вартості основного засобу на початок звітного періоду та норми амортизації. Норма амортизації залежить від терміну корисного використання і коефіцієнта, який не може перевищувати 3.
Наприклад, фактичні витрати на придбання основного засобу за мінусом ПДВ склали 15000 рублів. Бухгалтер визначив строк корисного використання 4 роки. Коефіцієнт дорівнює 2.
Норма амортизації дорівнює 25% (100/4). З урахуванням коефіцієнта річна норма амортизації складе 50% (25% * 2).
Для нарахування амортизації складемо розрахункову таблицю.

Рік використання ОС
Вартість ОЗ на початок розрахункового періоду (грн.)
Річна сума амортизації (грн.)
Накопичена амортизація (грн.)

Перший
15000
7500
7500

Другий
7500
3750
11250

Третій
3750
1875
13125

Четвертий
1875
1875
15000

З представлених розрахунків видно, що залишкова вартість об’єкта основного засобу з кожним роком зменшаться на суму накопиченої амортизації. Але в останній рік експлуатації основного засобу списується вся залишкова вартість.

Спосіб списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання

При способі списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання нарахування амортизації здійснюється виходячи з первісної вартості основного засобу і співвідношення числа років, що залишаються до кінця строку корисного використання об’єкта до суми чисел років терміну корисного використання об’єкта.
Наприклад, фактичні витрати на придбання основного засобу за мінусом ПДВ склали 15000 рублів. Бухгалтер визначив строк корисного використання 4 роки.
Сума чисел років корисного використання визначається наступним чином:
1 + 2 + 3 + 4 = 10.
Для розрахунку амортизації складемо розрахункову таблицю.

Рік використання ОС
Вартість ОЗ на початок розрахункового періоду (грн.)
Річна сума амортизації (грн.)
Накопичена амортизація (грн.)

Перший
15000
15000 * 4/10 = 6000
6000

Другий
9000
15000 * 3/10 = 4500
10500

Третій
4500
15000 * 2/10 = 3000
13500

Четвертий
1500
15000 * 1/10 = 1500
15000

З вищенаведених розрахунків видно, що сума амортизаційних відрахувань з кожним роком зменшується, а в останній рік використання об’єкта основних засобів витрати на його придбання списуються в повному обсязі.

Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт)

4 При способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) нарахування амортизації проводиться виходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт) у звітному періоді і передбачуваного обсягу продукції (робіт) за весь строк використання основного засобу.
При даному способі розрахунок амортизації на одиницю продукції проводиться шляхом ділення первісної вартості об’єкта основних засобів на передбачуваний обсяг продукції (робіт).
Наприклад, фактичні витрати на придбання основного засобу за мінусом ПДВ склали 15000 рублів. Бухгалтер визначив строк корисного використання 4 роки. Річний обсяг виробленої продукції склав 1000 тонн.
Якщо припустити, що щорічно буде проводитися 1000 тонн продукції, амортизація на одиницю продукції буде дорівнювати 15 крб. / Т (15000/1000).
Застосування цього методу доцільно на підприємствах, на яких обсяг виробленої продукції безпосередньо залежить від частоти використання основного засобу.

Цікаві записи

Залиште коментар

*

Сторінка 1 з 11